ଜିନ୍ଫେଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୋସର ଏସିଆ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା |

ଜିନ୍ଫେଙ୍ଗ୍ ଦ୍ F ାରା ଫୋସବର୍ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଡବଲ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରୋ / ଲାଇନ୍ ୱେଟ-ଏଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର 21, 2021 ରେ ଫୋଶାନର ସାନସୁଇରେ ସଫଳତାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

zsdg

ଜିନ୍ଫେଙ୍ଗ୍ ଦ୍ F ାରା ଫୋସବର୍ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଡବଲ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରୋ / ଲାଇନ୍ ୱେଟ-ଏଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର 21, 2021 ରେ ଫୋଶାନର ସାନସୁଇରେ ସଫଳତାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

stegsx

ଜିନ୍ଫେଙ୍ଗ୍ ଦ୍ F ାରା ଫୋସବର୍ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଡବଲ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରୋ / ଲାଇନ୍ ୱେଟ-ଏଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର 21, 2021 ରେ ଫୋଶାନର ସାନସୁଇରେ ସଫଳତାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

df

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠାରେ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ କଞ୍ଚା କାଗଜ ଓଜନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ rising ୁଛି, ଫୋସବର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନବ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ PRO / LINE ୱେଟ-ଏଣ୍ଡ ଜିନ୍ଫେଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଏବଂ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |

xcdf

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠାରେ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ କଞ୍ଚା କାଗଜ ଓଜନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ rising ୁଛି, ଫୋସବର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନବ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ PRO / LINE ୱେଟ-ଏଣ୍ଡ ଜିନ୍ଫେଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଏବଂ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |

xdrg


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -28-2022 |